Praktikdage

Praktikdage på DMJX i Emdrup foråret 2018:

4. semester fredag d. 18 maj 2018

6. semester fredag d. 25. maj 2018